Doktorski študij Slovenistike

print

Doktorski študij Slovenistike izvaja Oddelek za slovenistiko

Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program 3. stopnje
Znanstveni naslov: doktor/doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število kreditnih točk ECTS: 180

Cilji in osnovne kompetence diplomantatop

Študij izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije. Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami.

Študijski program ohranja celoto potrebnih klasičnih slovenističnih znanj, a jih obravnava in povezuje na bolj sodoben način. Usmerja se tudi v preučevanje jezika/-ov in književnosti v medkulturnih prostorih, predvsem na območju prostora kulturnega stika med Alpami in Jadranom, kjer so se zaradi številnih sprememb v poteku politične meje oblikovali različni družbeni in kulturni prostori ter različne oblike družbene, kulturne in prostorske identitete, kakor tudi različne medetnične, mednarodne ter medregionalne jezikovne in kulturne politike.

Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v jezikoslovju in literarni vedi, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje vsaj en (temeljni) metodološki modul. To vzpodbuja kritično refleksijo in poglobljen pristop k doktorski disertaciji. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov jezikoslovja – od etimologije do konverzacijske analize na osnovi sodobnih jezikoslovnih tehnologij – ter literarne vede. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih jezikoslovnih pristopov k jeziku kot sistemu in literarni zgodovini in teoriji. Skratka, program slovenistike tretje stopnje ponuja kompleksen, celosten in kontrastiven pogled na slovenski jezik in književnost.

Po opravljenih študijskih obveznostih in doktoratu doktorand pridobinaslednje splošne kompetence:

  • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov
  • sposobnost vrednotenja in razvijanja kritične refleksije;
  • zavezanost profesionalni etiki;
  • sposobnost interdisciplinarnega dela;
  • sposobnost etične refleksije;
  • samostojnost v svojem raziskovalnem in strokovnem delu.

Po opravljenih študijskih obveznostih doktorand pridobi predmetnospecifične kompetence:

  • sposobnost vodenja najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov z različnih strokovnih področij slovenskega jezika in jezikoslovja ter književnosti in sposobnost razvijanja kritične refleksije;
  • sposobnost razvijanja posameznih jezikoslovnih in literarnih konceptov;
  • sposobnost predstavitve znanstvenih izsledkov v obliki publikacij in v mednarodnih znanstvenih periodičnih publikacijah ter strokovnih delih;
  • sposobnost samostojnega presojanja rezultatov in vrednotenja ter prispevka k razvoju znanosti na posameznih področjih jezikoslovja in literarne vede.

Možnosti zaposlitvetop

Cilj študija je izoblikovati doktorande, ki pridobijo znanstveno poglobljeni uvid v slovenistične vsebine na področju jezika in književnosti, s posebnim poudarkom na jezikih v stiku, diskurzivnih študijih in žanrskosti literature ter na jezikih in književnostih v medkulturnih prostorih.

Pogoji za vpistop

Predmetniktop