Pogoji za vpis

print
Pogoji za vpis
a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami  po ECTS in je trajal 5 let.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva ocena zaključnega dela na predhodni stopnji študija (40 %) in povprečna ocena izpitov (60%).

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik
a) diploma na študijskem programu za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) s področja jezikovnih in literarnih študijskih  programov, vendar mora kandidat opraviti v prvem semestru 2. letnika še pregledni izpit iz predmeta  Metodologija  in epistemologija literarnozgodovinskega dela (za literarno usmeritev) ali iz predmeta Kvalitativne in kvantitativne metode v jezikoslovju: od etimologije do konverzacijske analize (za jezikoslovno usmeritev). Predmet opravi namesto seminarja pri notranje izbirnem predmetu.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva  ocena  zaključnega dela na predhodni stopnji študija (40%) in povprečna ocena izpitov (60%).

Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami.