Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
     
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja Izbirni predmeti (2) Doktorska disertacija
Metodologija literarnega raziskovanja Samostojno raziskovalno delo/objava člankain javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije**  
Izbirni predmeti (1-2*) Priprava dispozicije doktorske disertacije  

 

*Študent v času študija opravi 4 izbirne predmete, in sicer 2 notranje  in 2 zunanje izbirna, v 1. letniku opravi 2 izbirna predmeta, v 2. letniku pa še preostala dva.
**Preden študent opravi javno predstavitev dispozicije doktorske disertacije, mora objaviti oziroma oddati v objavo en znanstveni članek v domačih ali tujih revijah, ki so indeksirana vsaj v področnih mednarodnih bazah.

 

Notranje izbirni predmeti

 • Narečja kot živa kulturna dediščina
 • Fonologija in fonetika slovenskega jezika
 • Korpusne raziskave slovenskega jezika
 • Leksikalno pomenoslovje
 • Multimodalna diskurzivna analiza
 • Pragmatika in analiza ideologij
 • Retorika, jezik in razvoj demokracije
 • Skladnja v formalnem jezikoslovju
 • Uporaba retoričnih figur v znanstvenem diskurzu
 • Diahronija slovenskega jezika
 • Zmote in napake v sklepanju in argumentiranju
 • Dramatika modernizma in postmodernizma    
 • Filozofija drame
 • Ideologija, literatura in konstrukcija naroda
 • Mladinska književnosti in družba
 • Od utilitarnosti k literarnosti – slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja   
 • Pesniške poetike na prelomu tisočletja   
 • Rojstvo slovenske književnosti – slovensko slovstvo 16. stoletja v evropskem kontekstu
 • Slovenska kultura med literaturo in glasbo
 • Slovenska literatura in film