Upravljanje različnosti

print

Obvestilo: Obveščamo vas, da fakulteta doktorskemu študijskem programu 3. stopnje Upravljanje različnosti ne bo podaljšala akreditacije. Študenti, ki so vpisani v program in opravijo vse obveznosti do 30. septembra 2020, pridobijo javno veljavno izobrazbo in diplomo, ki je javna listina. Po tem obdobju omenjenega programa ne bo več možno nadaljevati in zaključiti.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Temeljni cilji programa Upravljanje različnosti, ki je interdisciplinarno zasnovan in posebno pozornost namenja tematikam etničnosti, manjšin, jezikovnih stikov in prostora, so:

  • razviti doktorski program, ki bo vpisanim najbolj kvalitetno in na najvišji ravni omogočal in spodbujal študij, strokovno in znanstveno rast ter aktivno raziskovalno delo na področjih upravljanja različnosti in etničnih študij, hkrati pa prispeval k razvoju teh področij na nacionalni, evropski in globalni ravni.
  • skladno z najvišjimi evropskimi in globalnimi standardi predstaviti relevantne informacije in omogočiti pridobivanje in razvijanje kvalitetnih veščin in znanja, kar omogočajo kritična intelektualna izmenjava in sodelovanje med domačimi in tujimi univerzitetnimi in raziskovalnimi institucijami, učiteljicami in učitelji, raziskovalkami in raziskovalci, študentkami in študenti, aktivno vključenimi v znanstveno in raziskovalno delo.
  • predstaviti in razvijati tradicionalna znanja, pristope in metode v znanstvenem in raziskovalnem delu, hkrati pa v interdisciplinarno zastavljenem programu in delu predstaviti in razvijati nova in aktualna znanja, pristope in metode, ki na področjih upravljanja različnosti in etničnih študij presegajo disciplinarnost in uveljavljajo nove načine obravnavanja in kontekstualizacije tematik in problemov, primerjalne (komparativne) pristope in preseganje mej ob upoštevaju specifičnosti posameznih okolij ter ob tem zajemajo kar največ dimenzij različnosti v zgodovinskih in sočasnih družbah.
  • spodbujati in razvijati samostojno, kritično, refleksivno, teoretično podkrepljeno in kreativno analizo relevantnih pojavov in procesov ter analitično in sintetično razmišljanje o družbenih fenomenih. Sodelovanje v raziskovalnih projektih, vključevanje v raziskovalne ekipe, lastno raziskovalno delo in praktične delovne izkušnje, vključno z raziskovanjem na terenu, so ključne sestavine programa in izobraževanja, ki spodbujajo kreativno razmišljanje z združevanjem tradicionalnih in novejših metod in pristopov k izobraževanju in raziskovanju. Projektno delo terja jasno, natančno in razumljivo postavljanje raziskovalnih ciljev, vprašanj in (hipo)tez, jasno definiranje in dosledno uporabo znanstvene metodologije in objektivizacijo raziskovalnega dela, upoštevanje najvišjih standardov raziskovalnega dela ter kritično, dosledno in inventivno predstavljanje, interpretiranje in apliciranje raziskovalnih rezultatov.
  • seznaniti in spoznati študentke in študente s ključnimi dimenzijami različnosti v družbah ter z izzivi uspešnega urejanja, upravljanja in vodenja v pluralnih okoljih. Pri tem spoznajo teorije in vodilne ideje, trende in procese, pojave, predstave, koncepte in prakse, ki oblikujejo slovenski in evropski prostor, pa tudi svet in globalna dogajanja – ob zavedanju medsebojni povezanosti in soodvisnosti vseh relevantnih dejavnikov, idej, trendov, procesov, pojavov, predstav, konceptov in praks.
  • izobraziti in usposobiti za samostojno in kvalitetno zbiranje, selekcijo, procesiranje, analiziranje in urejanje relevantnih informacij, za njihovo ustrezno in razumljivo predstavitev in interpretiranje (ustno, pisno, z uporabo različnih medijev) npr. v artikuliranih, argumentativnih, analitičnih in sintetičnih prispevkih v znanstvenih in strokovnih publikacijah.
  • usposobiti za pripravo, izvajanje in vodenje strokovnega, analitskega in raziskovalnega dela, ki naj celovito odgovori na zastavljena raziskovalna vprašanja, ter za uspešno in celovito strokovno in utemeljeno reševanje postavljenih problemov, kar so ključne zahteve na trgu dela, ki omogočajo, da diplomanti in diplomantke uspešni v najrazličnejših situacijah in pri različnih nalogah.
  • izobraziti in usposobiti doktorice in doktorje, da bodo pridobljeno disciplinarno in interdisciplinarno znanje in veščine sposobni uspešno in konstruktivno uporabljati in razvijati v svojem delovnem okolju (v Sloveniji, Evropi, svetu) npr. v raziskovalnih in visokošolskih (univerzitetnih) institucijah, v državni upravi in javnem sektorju, v nevladnem sektorju, v zasebnem sektorju in gospodarstvu, zlasti še v velikih sistemih in tistih subjektih, ki poslujejo v družbenih in kulturnih okoljih, ki takšno znanje in veščine posebej potrebujejo.

Možnosti zaposlitvetop

Doktorice in doktorji bodo imeli po dokončanem študiju pregled nad upravljanjem različnosti, urejanjem, upravljanjem in vodenjem v pluralnih okoljih ter širše nad znanstvenimi področji družboslovja in humanistike. Usposobljeni so za znanstveno in raziskovalno delo, pridobijo pa tudi praktična znanja, vedenja in veščine iz urejanja in upravljanja odnosov ter preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov, ki jih lahko uporabijo v različnih situacijah in v različnih pluralnih okoljih. Dobro bodo usposobljeni za uporabo strokovnega znanja v praksi, zlasti za analizo kompleksnih situacij in problemov, k reševanju katerih bodo lahko pristopili celovito, poglobljeno in kreativno. Doktorandi se bodo lahko zaposlovali v znanosti in raziskovanju, izobraževalnih institucijah, državni upravi, zlasti v institucijah in resorjih, ki se ukvarjajo z etnično in siceršnjo raznolikostjo (npr. izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, kultura; organi in izpostave državne uprave, policija in vojska; notranje, zunanje, obrambno, gospodarsko, kulturno in druga ministrstva), v lokalnih in regionalnih skupnostih, v zasebnih in nevladnih organizacijah, v mednarodnih organizacijah, v podjetjih, ki poslujejo s tujino, zlasti v multinacionalnih podjetjih in družbah, v izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih institucijah, v javnih medijih in založbah, pa tudi v drugih službah, ki terjajo veščine medkulturnega in medetničnega komuniciranja ter znanja s področja urejanja in upravljanja različnosti ter preprečevanja, upravljanja in razreševanja kriz in konfliktov v pluralnih okoljih.

Vpisni pogojitop

Predmetniktop