Pogoji za vpis in napredovanje

print

Pogoji za vpis

Pogoji za vpis

a) diploma na študijskem programu 2. stopnje; ali
b) diploma na dosedanjem dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program sprejet pred 11. 6. 2004); ali
c) diploma na enovitem magistrskem programu, če je ovrednoten  s 300 kreditnimi točkami  po ECTS in je trajal 5 let.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).

Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami.

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik

a) diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004)  s področja humanistike in družboslovja ali z drugih področij, vendar mora kandidat v tem primeru v okviru doktorskega študija uspešno opraviti še tri pregledne izpite iz predmetov  Uvodni seminar: Teorije in metodologije upravljanja različnosti, Upravljanje in problemi prostorske in družbene konvergence in divergence, Urejanje in upravljanje različnosti ter preprečevanje, upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (60%) in ocena magistrskega oziroma zaključnega dela (40%).

Pogoji za napredovanje

Študent se lahko vpiše v drugi letnik doktorskega programa, če izpolni vse študijske obveznosti za prvi letnik. Izjemoma se študent lahko vpiše v drugi letnik, če v prvem letniku zbere vsaj 30 kreditnih točk, pri čemer pa mora manjkajoče točke iz prvega letnika zbrati do konca drugega letnika. O tem na podlagi študentove prošnje odloča ustrezna komisija fakultete.
Študent se lahko vpiše v tretji letnik, če opravi vse študijske obveznosti iz prvega in drugega letnika doktorskega študijskega programa Upravljanje različnosti. Izjemoma se študent lahko vpiše v tretji letnik, če zbere vsaj 100 kreditnih točk.
Na osnovi utemeljenih razlogov je možen vpis v višji letnik z doseženimi 30 KT v tekočem letniku. Študent naslovi prošnjo na ustrezno Komisijo.