Zgodovina Evrope in Sredozemlja

print

Doktorski študijski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja izvaja Oddelek za zgodovino.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Doktorski študijski program omogoča in podpira razvoj študenta v samostojnega raziskovalca na področju zgodovinopisja. Usmerjen je v pridobivanje teoretičnih in metodoloških orodij ter v njihovo aplikacijo na področju socialnih, ekonomskih, kulturnih in političnih procesov v kontekstu evropske, sredozemske in slovenske zgodovine, vključno s širšim slovenskim etničnim ozemljem. Pri tem imajo študentje možnost poglobljenega preučevanja posebnosti sredozemskih okolij in sredozemske dimenzije v slovenski zgodovini ter območij stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom. Program omogoča usmerjanje svojega študija in raziskovalnega dela na podlagi lastnih interesov na osnovi sodobnih metodoloških in problemskih pristopov.

Možnosti zaposlitvetop

Doktorandi bodo imeli možnost zaposlitve na institucijah, ki se ukvarjajo z raziskavami in izobraževanjem na področju zgodovine in širše humanistike, v kulturnih ustanovah, v medijih ter v različnih sferah javne uprave, v posvetovalnih in upravnih telesih različnih javnih zavodov in državnih institucij, v gospodarstvu. Sodelovali bodo lahko v državnih in mednarodnih raziskovalnih, temeljnih in aplikativnih projektih. S svojo izobrazbo in znanjem lahko aktivno sodelujejo v lokalnem, državnem in mednarodnem družbenem, kulturnem in političnem življenju ter pri pripravi razvojnih strategij.

Vpisni pogojitop

Predmetniktop