Študentski svet UP FHŠ

print

 

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Študenti imajo svoje predstavnike tudi v posameznih organih fakultete.


studentski.svet@fhs.upr.si


Člani študentskega sveta 

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo v začetku vsakega študijskega leta. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.

 

Študentski svet UP FHŠ 2022/23


Nuša Slukan 


Luka Požar

predsednica ŠS UP FHŠ
 


podpredsednik ŠS UP FHŠ


Tejka Lavrič 

tajnica ŠS UP FHŠ

Matej Markič 

 

Tereza Prešeren

 

Nikita Kocjančič

 

Nejc Kukovec

člani ŠS UP FHŠ

Stefan Misliković

 

Katarina Mihelič

 

Anja Kušar

 

 

Predstavniki študentov v Senatu UP FHŠ

Nuša Slukan

Luka Požar

Anja Kušar

 

Predstavnika študentov UP FHŠ v Študentskem svetu UP

Nuša Slukan

Luka Požar

 

Predstavnik študentov UP FHŠ v Senatu UP

Nuša Slukan