Vpisi na programe

print

Vpisi na študijske programe 1. stopnje


ZLOŽENKA UP FHŠ


 Študijski programi 1. stopnje ―

Dokumentacija

 

 

Prosta vpisna mesta v prijavnem roku za zapolnitev mest

 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM

Slovenci in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Enopredmetni

 

 

Geografija (UN)

12

0

Italijanistika (UN)

15

0

Komuniciranje in mediji (UN)

1

0

Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)

11

0

Slovenistika (UN)

7

0

Zgodovina (UN)

8

0

Dvopredmetni

 

 

Dvopredmetni Arheologija (UN)

2

0

Dvopredmetni Geografija (UN)

1

0

3Dvopredmetni Zgodovina (UN)

3

0

 

 

1. Vpis v 1. letnik

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavna roka

Prvi prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2019
Drugi prijavni rok: 22. do 29. avgust 2019 (prosta mesta bodo objavljena do 21. avgusta 2019)

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 25. do 26. september 2019 do 12. ure (prosta mesta bodo objavljena do 25. septembra 2019)

Na vpisna mesta za vpis v 1. letnik, razpisana skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, se lahko prijavijo:

 • državljani Republike Slovenije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v Sloveniji ali v tujini,
 • državljani iz držav članic Evropske unije, ki so srednješolsko izobraževanje končali v tujini ali v Sloveniji,
 • tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezident Republike Slovenije za davčne namene

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolskih prijavno-informacijskih služb.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Klik na Vodnik po dodiplomskih študijskih programih

 
Način prijave

Kandidati lahko oddajo v:

 • Prvem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.
 • Drugem prijavnem roku eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:
  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 16. 8. 2019.
 • Roku za zapolnitev še prostih mest na še prosta vpisna mesta. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis. To prijavo lahko oddajo kandidati, ki:
  • se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali
  • so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov ali
  • so bili sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

 

Kandidat prijavo za vpis odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava. Če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko skupnih določb razpisa za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti do roka določenega z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, na naslov pristojne visokošolske prijavno-informacijske službe – naslov se izpiše v levem zgornjem kotu na natisnjenem obrazcu prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti pristojni visokošolski prijavni informacijski službi do roka, določenega z razpisom, ki je lahko največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

 

Izpolnjevanje podatkov na prvem koraku e-prijave za vpis

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2019/2020 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok: Prvi prijavni rok
 • Vrsta prijave: Vpis v 1. letnik

 

Dokumentacija

 

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez Slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic Evropske unije v razpisu za vpis.

Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16).

Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije za vpis v študijskem letu 2019/2020 izenačeni z državljani Slovenije in Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij. Protokol z Bosno in Hercegovino je v postopku podaljšanja.

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: 6. februar do 25. maj 2019
 • Drugi prijavni rok: 28. maj do 20. julij 2019
 • Tretji prijavni rok: 13. avgust do 14. september 2019

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU se lahko na študijske programe prijavijo tudi v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 25. do 26. septembra 2019 do 12. ure (prosta mesta bodo objavljena do 25. septembra 2019).

Način prijave

Kandidat za vpis odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka. Po pošti mora priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, nato natisniti, podpisati in ga do zaključka prijavnega roka s prilogami priporočeno poslati po pošti - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

Kot pravočasna se upošteva 

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti visokošolskemu zavodu do zaključka prijavnega roka

Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2019/2020 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok:
  • izberete prijavni rok, ki se začne z imenom visokošolskega zavoda (univerze, fakultete ali visoke šole), ki izvaja študijski program, na katerega se želite prijaviti za vpis
 • Vrsta prijave: Vpis v 1. letnik

 

Dokumentacija

 

2. Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

Prijavni rok: 1. do 17. september

Vpisna mesta za vpis v višji letnik so določena posebej in so navedena v razpisu. Na ta vpisna mesta se lahko prijavljajo vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno–sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

 

Način prijave

Kandidat za vpis v višji letnik odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. kandidat lahko odda več prijav, v prijavi pa lahko napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2019. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ 5 dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ.

Kot pravočasna se upošteva

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 2. septembra 2019.
Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2019/2020 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok:
  • Prijavni rok za prijavo v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante
 • Vrsta prijave: Vpis v višji letnik

 

Dokumentacija


3. Vzporedni študij in študij diplomantov

Prijavni rok: 1. do 17. september 2019

Vpisna mesta v 1. letnik za vzporedni študij in diplomante so določena posebej. Število vpisnih mest za posamezni študijski program je navedeno v razpisu.

Na ta vpisna mesta se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije.

Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

 

Način prijave

Kandidat za vzporedni vpis oziroma vpis na mesta za diplomante odda prijavo za vpis preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis, in sicer, če se prijavlja:

 1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. septembra 2019. Po pošti mora priporočeno poslati visokošolskemu zavodu priloge k prijavi, ki jih zahteva razpis za vpis (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis).
 2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. septembra 2019, nato natisniti, podpisati in ga s prilogami priporočeno poslati po pošti visokošolskemu zavodu največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ - na naslov, ki se izpiše v levem zgornjem kotu natisnjenega obrazca prijave.

 

Kot pravočasna se upošteva:

 1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in
 2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana visokošolskemu zavodu do 20. septembra 2019.

 

Izbira prijavnega roka na prvem koraku e-prijave za vpis

Kandidati na prvem koraku e-prijave za vpis izberejo:

 • Izberi državljanstvo: izberete državo vašega državljanstva.
 • Stopnja študija: Prva stopnja
 • Javni visokošolski zavodi in koncesije
 • Razpis za vpis: RAZPIS ZA VPIS NA DODIPLOMSKE IN ENOVITE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME v študijskem letu 2019/2020 - Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi
 • Prijavni rok:
  • Prijavni rok za prijavo v višji letnik, vzporedni študij in na mesta za diplomante
 • Vrsta prijave: Vzporedni vpis / Vpis na mesta za diplomante

 

Dokumentacija

Vpisi na študijske programe 2. stopnjetop

 

 Študijski programi 2. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―
    ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
  Kraj izvajanja 2019/2020
 1. LETNIK  1. LETNIK
Slovenski državljani in tujci iz EU  Slovenci brez sloven. državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU kandidati za vzporedni študij
redni  izredni redni  izredni redni  izredni
Arheološka dediščina Sredozemlja Koper 19   2   1  
Geografija  Koper 16   2   X  
dvopredmetni pedagoški študijski program Geografija    (sodel. z UP PEF)  Koper 19   2   1  
Italijanistika  Koper 19   2   1  
pedagoški študijski program Italijanistika (sodel. z UP PEF)  Koper 9   2   1  
Jezikovno posredovanje in prevajanje Koper 22   2   1  
Komuniciranje in mediji  Koper 14   1   1  
Kulturni študiji in antropologija  Koper 17   1   1  
pedagoški študijski program: Slovenistika (sodel. z UP PEF)  Koper 15   2   1  
Zgodovina  Koper 13   2   1  
dvopredmetni pedagoški študijski program Zgodovina  (sodel. z UP PEF) Koper 19   2   1  
Klik na Vodnik po magistrskih študijskih programih

 

Vpis v 1. letnik, vpis po merilih za prehode ali na vzporedni študij 

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Drugi prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Tretji prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 1. julija 2019
 • Drugi prijavni rok: od 17. julija 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Tretji prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Četrti prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija

 


Vpisi na študijske programe 3. stopnjetop

 


 Študijski programi 3. stopnje ―

― Število vpisnih mest ―
    ŠTEVILO RAZPISANIH VPISNIH MEST
  Kraj izvajanja Študijsko leto 2019/2020 
1. LETNIK
Slovenski državljani in tujci iz EU Slovenci brez slov.državlj. in tujci iz držav nečlanic EU
Izredni Izredni
Antropologija Koper 5 1
Arheologija Koper 5 X
Geografija  Koper 5 2
Jezik in medkulturnost Koper 1 1
Slovenistika Koper 2 2
Upravljanje kulturnih virov in arhivov Koper 4 2
Zgodovina Evrope in Sredozemlja Koper 3 2

Klik na Vodnik po doktorskih študijskih programih

Vpis v 1. letnik ali v višji letnik

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Drugi prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Tretji prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci (izven EU)

 • Prvi prijavni rok: od 8. aprila 2019 do vključno 1. julija 2019
 • Drugi prijavni rok: od 17. julija 2019 do vključno 29. avgusta 2019
 • Tretji prijavni rok: od 13. septembra 2019 do vključno 18. septembra 2019
 • Četrti prijavni rok: od 25. do 26. septembra 2019 do 12.00 ure

Način prijave

Kandidati prijavo za vpis oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati za vpis v magistrske študijske programe Univerze na Primorskem lahko v posameznem prijavnem roku oddajo največ 3 prijave. Prijave obravnava pristojna Komisija fakultete.

Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti prijavi za vpis, so navedena v razpisu za vpis v posamezni študijski program.

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

Dokumentacija


Informativni dnevitop