Doc. dr. Ana Beguš

print

 

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov:

Kabinet

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Besediloslovje, Jezikoslovni vidiki prevajanja, Jezikovni viri, Sociolingvistika

2. stopnja: Besedilo in žanri: orodja interpretacije, Kontrastivna analiza diskurza, Prevajanje humanističnih in družboslovnih besedil, Računalniška orodja v prevajanju

3. stopnja: Funkcijskost jezika in besedilna zvrstnost, Korpusne metode v jezikoslovju

Raziskovalna področja

Semiotika, prevodoslovje, teorija medija/tehnologije

Izbrana bibliografija

  • BEGUŠ, Ana. Mediji kot epistemološki vmesniki : predstavitev McLuhanove teorije medija. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2014, letn. 42, št. 255, str. 183-191.
  • BEGUŠ, Ana. Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti. V: ZORMAN, Barbara (ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, str. 109-118.
  • BEGUŠ, Ana. All inclusive, last minute and à la carte : a corpus analysis of selected foreign words in Slovene tourist discourse. V: JESENŠEK, Vida (ur.). Specialised lexicography : print and digital, specialised dictionaries, databases, (Lexicographica, ISSN 0175-9264, vol. 144). Berlin; Boston: De Gruyter. cop. 2013, str. 63-72, tabele, graf. prikazi.
  • BEGUŠ, Ana. Razumevanje novih jezikovnih praks v luči sekundarne ustnosti. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Slavistika v regijah - Koper, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043, 23). Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije: Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012, str. 88-93.
  • MIKOLIČ, Vesna, BEGUŠ, Ana. Identifikacija terminov za turistični terminološki slovar. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2010, letn. 20, št. 1, str. 233-240, ilustr.

Izbrani projekti