Doc. dr. Valentina Brečko Grubar

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: valentina.brecko.grubar@fhs.upr.si

Kabinet 31

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v fizično geografijo, Pokrajinska in humana ekologija, Hidrogeografija in geografija morij, Biogeografija, Terenski seminarja Istra in JV Evropa

2. stopnja: Razvoj koncepta trajnostnega razvoja, Trajnostno upravljanje z vodnimi viri, Planiranje v obalnih območjih, Sodobni geografski procesi v Sredozemlju

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Hidrogeografija, okoljska geografija, geografija in trajnostni razvoj.

Izbrana bibliografija

  • BREČKO GRUBAR, Valentina, KOVAČIČ, Gregor. Pokrajinskoekološka oznaka jadranskega povodja v Sloveniji s poudarkom na kakovosti vodnih virov. Annales, Series historia et sociologia, ISSN 14085348, 2010, letn. 20, št. 1, str. 153-168, ilustr., zvd.
  • BREČKO GRUBAR, Valentina. Stanje okoliša slovenskog dijela Jadranskog mora = Environmental state of the slovenian part of the Adriatic sea. Geoadria, ISSN 13312294, 2010, vol. 15, no. 1, str. 31-47, zvd.
  • BREČKO GRUBAR, Valentina, KOVAČIČ, Gregor. Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Škocjanskega zatoka. V: NARED, Janez (ur.), PERKO, Drago (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, (Regionalni razvoj, ISSN 18555780, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2011, str. 63-70, ilustr.
  • KOVAČIČ, Gregor, BREČKO GRUBAR, Valentina. Razumevanje trajnostno sonaravnega razvoja študentov Univerze na Primorskem. V: FURLANŠTANTE, Nadja (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Iluzija ločenosti : ekološka etika medsebojne soodvisnosti, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012, str. 187-201, graf. prikazi.
  • BREČKO GRUBAR, Valentina, KOVAČIČ, Gregor. Pomen obalnih mokrišč za prebivalce slovenske Istre. Geografski vestnik, ISSN 03503895. [Tiskana izd.], 2014, 86, [št.] 2, str. 45-58, ilustr.

>> COBISS

Izbrani projekti

Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora (ARRS)