Doc. dr. Nataša Kolega

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: natasa.kolega@fhs.upr.si

Kabinet 30

 

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS, GIS in tematska kartografija, Statistične metode v GIS, Uporabna družbena geografija, Geografija poselitve in prebivalstva, Uporabna geografija v regionalnem razvoju

2. stopnja: GIS v prostorskem planiranju 1, GIS v prostorskem planiranju 2

3. stopnja: Teorija in metodologija raziskovanja v geografiji

 

Raziskovalna področja

Geografski informacijski sistemi (GIS), daljinsko zaznavanje (uporaba lidarskih in sonarskih podatkov v geografiji), geografija obalnih območij, 3D modeliranje.

 

Izbrana bibliografija

KOLEGA, Nataša, PRELC, Patricija. Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja. Dela, ISSN 0354-0596. [Tiskana izd.], 2016, [Št.] 45, str. 31-48, graf. prikazi, zvd. http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/view/dela.45.2.31-48, doi: 10.4312/dela.45.2.31-48. [COBISS.SI-ID 63251810]

KOVAČIČ, Gregor, KOLEGA, Nataša, BREČKO GRUBAR, Valentina. Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri. Geografski vestnik, ISSN 0350-3895. [Tiskana izd.], 2016, 88, [št.] 1, str. 21-36, tabele, graf. prikazi, zvd. http://ojs.zrc-sazu.si/gv/article/view/4925/4531, doi: 10.3986/GV88102. [COBISS.SI-ID 1539115460]

KOLEGA, Nataša (avtor, kartograf). Coastline changes on the Slovenian coast between 1954 and 2010 = Spreminjanje obalne črte na slovenski obali med letoma 1954 in 2010. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2015, 55, št. 2, str. 205-221, ilustr., zvd. http://ojs.zrc-sazu.si/ags/article/view/1887/2015, doi: 10.3986/AGS.1887. [COBISS.SI-ID 38628141]

KOLEGA, Nataša, POKLAR, Mojca. Morphological analysis of the Slovenian coast with data from lidar and sonar ranging = Morfološka analiza slovenske obale s podatki lidarskega in sonarskega snemanja. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2012, 52, št. 1, str. 121-140, ilustr. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags52105.pdf, doi: 10.3986/AGS52105. [COBISS.SI-ID 34879021]

KOLEGA, Nataša. Slovenian coast sea floods risk = Ogroženost slovenske obale zaradi morskih poplav. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613. [Tiskana izd.], 2006, letn. 46, št. 2, str. 143-167, graf. prikazi, zvd. [COBISS.SI-ID 25863213]

FRIDL, Jerneja, KOLEGA, Nataša, ŽERJAL, Aljoša. Pomen digitalnega batimetričnega modela za trajnostni razvoj morja = The significance of digital bathymetric model for sustainable development of the sea. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2008, letn. 52, št. 4, str. 854-866, ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29016877]

ŽERJAL, Tina, KOLEGA, Nataša, POKLAR, Mojca. Izdelava GIS orodja za podporo strokovnjakom za ohranjanje stavbne dediščine. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2011-2012, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 2012, str. 225-232, ilustr. [COBISS.SI-ID 34662189]

KOLEGA, Nataša, ŽERJAL, Aljoša, KRAPEŽ, Boštjan, SLAVEC, Petra. Uporaba lidarskih podatkov za občinsko prostorsko načrtovanje in upravljanje. V: PERKO, Drago (ur.), et al. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007-2008, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 9). Ljubljana: Založba ZRC, 2008, str. 267-271, ilustr. [COBISS.SI-ID 28622381]

>>COBISS

 

Izbrani projekti

Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem v primerjalni perspektivi (16. - 19. stoletje) (ARRS)