doc. dr. Irina Makarova Tominec

print

 

 

docentka

e-naslov: irina.mt@fhs.upr.si

Kabinet

Osebna spletna stran

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Uvod v jezikoslovje, Ruščina 1-4, Slovenščine kot drugi/tuj jezik, Poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika (izvajalka vaj)

2. stopnja: Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja (jezikovni del)

3. stopnja:

Na UP FTŠ (Fakulteta za turistične študije) nosilka predmeta Ruski jezik v turizmu – nižja raven

Raziskovalna področja

raziskovanje posameznih jezikov, jezikovna didaktika, inovativno poučevanje (digitalizacija pouka, priprava multimedijskih gradiv)

Izbrana bibliografija

  • Makarova Tominec, Irina. Ruščina v turizmu (A1/A2), učbenik. Založba UP /v tisku/
  • Makarova, Irina. Izkušnje pri izdelavi multimedijsko podprtega učbenika »Ruščina v turizmu A1/A2 [elektronski vir]: predavanje na konferenci Lastovka UP 2018
  • Makarova Tominec, Irina. Ruščina in slovenščina: jezikovna odstopanja v ruščini pod vplivom slovenščine kot jezika okolja. Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ravomša. Letnik 21, št. 2 (2015), str. 159‒189.
  • Makarova, Irina. Po-slovenski s russkim akcentom [elektronski vir]:jazykovoj portret russkogovorjaš'ego žitel'a Slovenii = A Russian Accent in Slovenian: a Speech Portrait of the Russian-speaking Slovenian, 2018 PDF

Izbrani projekti

  • 2012-2013: Razširitev potenciala adaptivnih mehanizmov v primeru rusko-slovenskega jezikovnega in kulturnega stika, bilateralni raziskovalni projekt ARRS.
  • 2014-2015: Faze jezikovne adaptacije v govorici različnih generacij ruskogovorečih migrantov v Sloveniji in slovensko govorečih v Rusiji, bilateralni raziskovalni projekt ARRS.
  • 2018-2019: Umestitev izpitov iz tujih jezikov v skupni evropski jezikovni okvir, projekt Državnega izpitnega centra