print

 

     Lektorica za italijanski jezik, asistentka

     e-naslov: metka.malcic@fhs.upr.si

    Kabinet 11

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:  Moderni italijanski jezik 1, Moderni italijanski jezik 2, Moderni italijanski jezik 3; Medkulturni vzorci sporazumevanja in jezikovni portfolijo - vaje; Multimedijske in učne tehnologije pri poučevanju/učenju italijanskega jezika - vaje

2. stopnja: Tehnike pisnega posredovanja - vaje, Refleksivna praksa

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Poučevanje/učenje italijanskega jezika kot manjšinskega jezika in razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti, razvijanje učnih strategij in uporaba IKT, promocija manjšinskih jezikov ter usposabljanje učiteljev v večjezičnih okoljih

 

Izbrana bibliografija

ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MALČIČ, Metka. Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju tujega jezika. V: DAROVEC, Darko (ur.), ČOK, Lucija (ur.). Bližina drugosti = The close otherness, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006, str. 311-321, 484-486. [COBISS.SI-ID 1213395]

ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MALČIČ, Metka. The schools of the Italian minority on the Slovene coast : Slovenia. V: RASOM, Olimpia (ur.). Info project : designing a training model for teachers working in multilingual areas with minority language. Part 1, The research and the European training model. [S. l.]: Istitut Pedagogich Ladin [etc.], 2007, str. 39-42. [COBISS.SI-ID 512328576]

ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MALČIČ, Metka, VINKLER, Jonatan (urednik). Il vicino diverso : percorsi di educazione interculturale di lingua italiana = Bližina drugosti : poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2007. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-54-8. [COBISS.SI-ID 234827008]

 

>> COBISS

 

Izbrani projekti

  • EDUKA - Vzgajati k različnosti / Educare alla diversità (čezmejni projekt INTERREG Slovenija-Italija • 2011–2015)
  • EUNOM - Upravljanje večjezičnih in večnarodnostnih družb (mednarodni projekt • 2011-2014)
  • LABICUM - Izdelava učnih enot za poučevanje medkulturne komunikacije na univerzitetni stopnji (2003 – 2007)
  • INFO - opredelitev modela za usposabljanja učiteljev v večjezičnih okoljih (mednarodni projekt • 2004–2007).