print

 

Spodaj objavljamo kandidatno listo za volitve članov Senata UP FHŠ.

Volitve članov senata bodo na seji Akademskega zbora UP FHŠ 9. septembra 2021.


POSODOBLJENA NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA V PROSTORIH UP FHŠ

27. maj 2021

 

Nova navodila za izvajanje dela v prostorih UP FHŠ v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni covid-19 najdete TUKAJ.


Začetek volitev članov Senata UP FHŠ

14. maj 2021

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je dekanja UP FHŠ, prof. dr. Irena Lazar, sprejela Sklep o začetku postopka volitev članov Senata UP FHŠ.

 

Skladno z 31. členom Pravil fakultete in 16. členom Pravilnika o volitvah na UP FHŠ, vsak oddelek predlaga Akademskemu zboru v izvolitev vsaj enega kandidata, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v Senat UP FHŠ.

 

Podrobneje postopek kandidiranja in volitev članov Senata UP FHŠ določata Sklep o začetku postopka kandidiranja in izvedbi volitev članov Senata UP FHŠ in Pravilnik o volitvah na UP FHŠ, ki je objavljen na spletnih straneh UP FHŠ.

 

Dokumentacija:

Sklep o začetku postopka volitev članov Senata UP FHŠ

Pravilnik o volitvah na UP FHŠ

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov Senata UP FHŠ

Soglasje kandidata s kandidaturo za člana Senata UP FHŠ


 

DODATNI RAZPIS ZA MEDNARODNE MOBILNOSTI OSEBJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ KA103 – POGODBENO LETO 2018

15.4.2021

 

Spoštovani,

sporočamo, da je na spletni povezavi UP : https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-zaposlene/novo-dodatni-razpis-erasmus-ka103-osebje-pogodbeno-leto-2018 objavljen razpis za poučevanje ali usposabljanje.

Rok prijave je odprt.

Vse mobilnosti se morajo zaključiti najkasneje do 31 .5. 2021.

 

Pripravljata se še druga dva razpisa, za poučevanje in za usposabljanje, ki zajemata tudi kasnejše obdobje mobilnosti.


Razpis ERASMUS+ KA107 za izmenjavo na partnerskih univerzah

 

Razpis je odprt DO ZAPOLNITVE MEST.

 

Izrael

2 odhodni mobilnost za zaposlene za namen usposabljanja/poučevanja v Izrael, in sicer:

 • 2 zaposlena iz Fakultete za Humanistične študije za 5 dni.

 

Jordanija

odhodna mobilnost za zaposlene za namen usposabljanja/poučevanja v Jordanijo, in sicer:

 • 1 zaposlen/a iz Fakultete za Humanistične študije za 5 dni.

 

Uzbekistan

odhodna mobilnost za zaposlene za namen usposabljanja/poučevanja v Uzbekistan, in sicer:

 • 1 zaposlen/a iz Fakultete za Humanistične študije za 5 dni.

 

Več informacij in razpisno dokumentacijo dobite na spletni strani: https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-zaposlene/razpis-e-ka107-2019-outgoing-zaposleni


Rezultati volitev dekanje UP FHŠ

 

Obveščamo vas, da je Senat UP FHŠ na podlagi Poročila o izidu volitev dekana, ki ga je pripravila Volilna komisija, sprejel ugotovitveni sklep o rezultatih volitev.

Rektorici univerze predlaga v imenovanje prof. dr. Ireno Lazar za dekanjo UP FHŠ za naslednje mandatno obdobje.

 

Volilna udeležba je bila po posameznih skupinah volivcev različna, in sicer: med visokošolskimi učitelji in raziskovalci 78-odstotna, med drugimi zaposlenimi 67-odstotna, med študenti pa nekoliko manjša, 0,5-odstotna. Skupaj se je volitev udeležilo 52 volilnih upravičencev. Svoj glas je za kandidatko prof. dr. Ireno Lazar oddalo 47 volilnih upravičencev.

Prof. dr. Irena Lazar je kot edina kandidatka tako prejela več kot 50 % od skupaj 54 veljavnih točk in je bila izvoljena za dekanjo UP FHŠ.

 

Dekanji iskreno čestitamo in ji želimo uspešno vodenje fakultete še naprej!


 

Volitve dekana UP FHŠ

V prihodnjem tednu bodo na UP FHŠ potekale redne volitve dekana UP FHŠ. Redne volitve bodo v četrtek, 25. 2. 2021, predčasne pa v torek, 23. 2. 2021, v avli UP FHŠ.

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • ostali delavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

 

Vpogled v volilna imenika zaposlenih je mogoč od torka, 16. 2. 2021 do četrtka, 18. 2. 2021, od 9. do 15. ure v kadrovski službi UP FHŠ. Za vpogled se je potrebno predčasno najaviti po e-mailu: lidija.udovic@fhs.upr.si.

Vpogled v volilni imenik študentov je mogoč od torka, 16. 2. 2021 do četrtka, 18. 2. 2021, od 9. do 15. ure v referatu UP FHŠ. Za vpogled se je potrebno predčasno najaviti po e-mailu: referat@fhs.upr.si.

 


Poziv k predlaganju kandidatov za Bartolove nagrade in priznanja UP Fakultete za humanistične študije za štud. l. 2019/2020

26. 1. 2021

Tudi letos dekanja UP FHŠ, prof. dr. Irena Lazar, poziva študente in zaposlene, naj oddajo svoje predloge kandidatov za Bartolove nagrade in priznanja UP za preteklo študijsko leto.

Razpis je odprt za naslednje fakultetne  nagrade oziroma priznanja:

 

 

1.  Bartolova nagrada   za visokosolskega  učitelja:     Bartolovo    nagrado prejme visokosolški učitelj za izjemne  pedagoške in  raziskovalne dosežke ali pomemben prispevek k razvoju umetniške discipline v preteklem študijskem letu.

 

 

2.  Bartolova nagrada za znanstveno  odličnost:   Bartolovo  nagrado za  znanstveno odličnost prejme  visokošolski učitelj  ali sodelavec in znanstveni delavec ali raziskovalni sodelavec za izjemne  raziskovalne in razvojne dosežke ter pomemben prispevek k razvoju znanstvene discipline v preteklem koledarskem letu.

 

 

3.  Bartolova nagrada za študenta:   Bartolovo  nagrado prejme študent  za izjemne dosezke pri  študiju, raziskovalnem ali umetniškem delu  v preteklem  študijskem letu.

 

 

4.   Bartolovo priznanje za študenta: Bartolovo priznanje prejme dodiplomski oziroma podiplomski študent, ki je s  svojim delom in nadpovprečnimi dosežki na področju obštudijskih  dejavnosti prispeval k  uveljavitvi  fakultete  v  preteklem  studijskem letu.

 

 

5.  Bartolova  plaketa  prijateljem  fakultete -  »PRO AMICIS  FACULTATIS«: Plaketo prijatelja fakultete prejme posameznik oziroma institucija, ki je s svojim  javnim delom izjemno  prispeval k razvoju fakultete  in javni prepoznavnosti v domačem in mednarodnem prostoru.

 

 

O podelitvi nagrad in priznanj fakultete  odloča senat fakultete  na predlog komisij, ki ju za to posebej imenuje senat. Predlogi morajo biti naslovljeni na Komisijo za izbor kandidatov za nagrade in priznanja ter vsebovati predpisane priloge.

 

Vrste nagrad in priznanj,  njihovo število, pogoje za podelitev, postopek izbora kandidatov in druga vprašanja povezana z nagradami in priznanji UP Fakultete za humanistične studije so določeni v Pravilniku o nagradah in priznanjih UP FHŠ.

 

POZIV BARTOLOVE NAGRADE

ROKOVNIK


Sprememba datuma volitev dekana UP FHŠ

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat UP FHŠ na 4. izredni seji dne 7. 1. 2021 sprejel Spremembo Sklepa o razpisu rednih volitev dekana UP FHŠ. Hkrati je bil sprejet tudi spremenjen Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FHŠ.

S tem se spremeni datum volitev dekana UP PHŠ, in sicer bodo redne volitve potekale v četrtek, 25. februarja 2021, predčasno glasovanje pa v torek, 23. februarja 2021.

Posledično so bili spremenjeni tudi roki za druga volilna opravila.

Do spremembe sklepa je prišlo zaradi ukrepov za preprečitev širjenja bolezni COVID-19 in s tem nezmožnostjo izvedbe volitev v prostorih UP FHŠ. Sprejeta je bila odločitev, da se volitve prestavijo na začetek spomladanskega semestra, ko bodo razmere mogoče manj zaostrene.

 


 

 

VOLITVE ZA DEKANA UP FHŠ: Razglas liste kandidatov in program dela

 

PROGRAM DELA KANDIDATKE ZA DEKANJO UP FHŠ prof. dr. Irene Lazar

 


Razpis rednih volitev za dekana UP FHŠ

 

Senat UP FHŠ je na svoji 3. izredni seji dne 29. 9. 2020 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FHŠ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za dekana

Za dekana UP FHŠ je lahko izvoljen visokošolski učitelj, ki ima na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vsaj za polovični delovni čas na UP FHŠ.

 

Volilni upravičenci

Skladno z določbami Zakona o visokem šolstvu, Statutom UP in Pravilnikom o volitvah dekanov članic Univerze na Primorskem, dekana za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici,
 • študenti vpisani na študijske programe članice in
 • ostali delavci, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas in pretežno opravljajo delo na članici.

 

Kandidature - upravičeni predlagatelji in predlog kandidature

Predloge kandidatur lahko podajo oddelki UP FHŠ, inštituta UP FHŠ in Študentski svet UP FHŠ.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • Predlog za kandidata za dekana UP FHŠ (obrazec 1),
 • Soglasje h kandidaturi (obrazec 2),
 • Program dela predlaganega kandidata.

Kandidaturo, soglasje h kandidaturi in program dela kandidata se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije, v zaprti ovojnico s pripisom »Ne odpiraj – kandidatura za volitve dekana«, v roku, določenem z rokovnikom – do 29. 10. 2020.

Naslov volilne komisije: UP FHŠ, Volilna komisija za izvedbo volitev dekana, Titov trg 5, 6000 Koper.

 

Pomembnejši roki

 • Razpis volitev (dan, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila): torek, 29. 9. 2020
 • Rok za vložitev kandidatur za dekana: četrtek, 29. 10. 2020
 • Javna predstavitev kandidatov: od torka, 10. 11. 2020, do petka, 11. 12. 2020
 • PREDČASNO GLASOVANJE: torek, 12. 1. 2021, od 9. do 16. ure
 • IZVEDBA VOLITEV (DAN GLASOVANJA): četrtek, 14. 1. 2021, od 9. do 16. ure
 • Volilna komisija v roku 24 ur po opravljenih volitvah pošlje Senatu UP FHŠ poročilo o volitvah.
 • Ugotovitev in objava volilnih rezultatov ter morebitni razpis ponovnih volitev (2. krog): 18. 1. 2021.
Pravne podlage in obrazci:

 


Objava rezultatov volitev - Akademski zbor UP FHŠ in Senat UP FHŠ

 

Spoštovani,

obveščamo, da je so na redni seji Akademskega zbora UP FHŠ dne 28. 9. 2020 potekale volitve predsednika in namestnika predsednika AZ UP FHŠ ter volitve nadomestnega člana Senata UP FHŠ.

Za predsednika Akademskega UP FHŠ zbora je bil izvoljen dosedanji predsednik, izr. prof. dr. Gregor Pobežin.

Za namestnico predsednika Akademskega zbora UP FHŠ je bila izvoljena izr. prof. dr. Jadranka Cergol.

 

Nova članica Senata UP FHŠ, predstavnica oddelka za italijanistiko, je doc. dr. Helena Bažec.

 

Čestitamo izvoljenim kandidatom in vsem želimo uspešno delo!

Objava rezultatov volitev AZ

Objava rezultatov volitev Senat UP FHŠ


 

 

INFO: COVID IN FAKULTETA

 

Spoštovani,

spodaj objavljamo posodobljena Navodila za izvajanje dela v prostorih UP FHŠ v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19 ter sklep rektorice.

 

Navodila so v večini enaka kot že veljavna, pri tem da posodobljena navodila uvajajo:

 • Obvezno nošenje mask študentov in izvajalcev tudi med izvajanjem študijske dejavnosti,

 • Obvezno spremljanje prisotnosti študentov v prostorih fakultete na vseh študijskih vsebinah z namenom lažje epidemiološke raziskave v primeru okužbe,

 • Način ravnanja v primeru suma na okužbo,

 • Možnost osebnih stikov v kontaktnih pisarnah ob dodatnih varnostnih ukrepih,

 • Posodobljene izjave študentov.

 

Prosimo, da se seznanite z navodili in jih tudi vestno upoštevajte. 

NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA V PROSTORIH UP FHŠ

SKLEP REKTORICE 17.9.2020

 

Več informacij o veljavnih ukrepih, prihodu študentov, preventivi in ostalih vprašanjih v povezavi z covidom-19 najdete na spletni strani Univerze na Primorskem.