Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

print

Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

e-naslov: gregor.pobezin@fhs.upr.si

Kabinet 34

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Zgodovina antike; Kulturni in duhovni svet antike (predavanja); Latinski jezik in osnove epigrafike 1&2; Bizanc - dedič rimskega imperija

2. stopnja: Antika - izbrana poglavja; Antični viri in epigrafika

3. stopnja: Antična grška in rimska zgodovina, Viri za antično zgodovino

Raziskovalna področja

Antična zgodovina (zlasti peloponeška vojna, pozno obdobje rimske republike, pozna antika); kulturna zgodovina antike in zgodnjega srednjega veka; antično zgodovinopisje in njegovi viri; antična, srednjeveška in novoveška epigrafika; rimska in grška književnost; recepcija antike v srednjem in novem veku in prežitki antike. Prevajanje antičnih in srednjeveških besedil v latinskem in grškem jeziku.

Izbrana bibliografija

  • POBEŽIN, Gregor. Nihil odiosius quam nomen Italorum : Vergerij mlajši med humanističnim univerzalizmom in nacionalizmom. V: MOVRIN, David (ur.), OLECHOWSKA, Elżbieta (ur.), SENEGAČNIK, Brane (ur.). Evropski humanizem in njegovi izzivi = European humanism and its challenges, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, 41 (2018), 2). 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost. 2018, letn. 41, št. 2, str. 99-115.
  • POBEŽIN, Gregor. »Dihotomija človeškega in živalskega : Salustij in (nekateri) njegovi zgledi«. Keria 15/1 (2013), str. 105–118.
  • POBEŽIN, Gregor. »Napis na piranski sliki 'Čudež sv. Jurija': poskus jezikovne, vsebinske in stilistične interpretacije«. Annales, Series historia et sociologia 22/1 (2012), str. 85–92.
  • POBEŽIN, Gregor. Rimski zgodovinar in pripovedno besedilo: pripovedno žarišče v Salustijevih monografijah. Ljubljana: Založba ZRC, 2019.
  • LUTHAR, Oto, POBEŽIN, Gregor, ŠAŠEL KOS, Marjeta, GROŠELJ, Nada. Zgodovina historične misli 1&2: od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2016.

       >> COBISS

Izbrani projekti

  • Biografije, mentalitete, epohe (raziskovalni program 2015–2019)
  • Zgodovinski atlas slovenskih mest (proj. J6-9358)
  • Literarnozgodovinske, literarnoteoretične in metodološke raziskave (raziskovalni program P6-0024)
  • InTangible European Heritage - Visual Analysis, Curation and Communication (2019-2023)