doc. dr. Klara Šumenjak

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: klara.sumenjak@fhs.upr.si

Kabinet 13

Pedagoška dejavnost

 

1. stopnja: Oblikoslovje, Glasoslovje, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A1, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik B1, Dialektologija, Zgodovina slovenskega jezika

 

 

Raziskovalna področja

dialektologija, kraško narečje, korpusno jezikoslovje, fonetika

Izbrana bibliografija

ŠUMENJAK, Klara. 1. in 2. sklanjatev samostalnikov ženskega spola v koprivskem govoru : uporabnost korpusne obdelave podatkov pri oblikoslovni analizi narečnega govora. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2019, letn. 29, št. 2, str. 225-236.

ŠUMENJAK, Klara. Uporabnost korpusne obdelave podatkov pri oblikoslovni analizi narečnega govora : 1. sklanjatev samostalnikov moškega spola v koprivskem govoru. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, 2016, letn. 26, št. 4, str. 741-750.

ŠUMENJAK, Klara. Priprava gradiva in standardizacija nivojev zapisa za potrebe dialektološkega korpusa GOKO. V: ŽELE, Andreja (ur.). Družbena funkcijskost jezika : (vidiki, merila, opredelitve), (Obdobja, ISSN 1408-211X, 32). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2013, str. 443-449, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Sumenjak.pdf.

ŠUMENJAK, Klara. Govorni korpus Koprive - GOKO. [Koper: Univerza na Primorskem, 2013]. http://jt.upr.si/GOKO/index.html.

Izbrani projekti