Doc. dr. Alenka Tomaž

print

 


 

Predstojnica Inštituta za arheologijo in dediščino

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: alenka.tomaz@fhs.upr.si

Kabinet 21


>>ŽIVLJENJEPIS

   

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Metodologija arheoloških raziskav, Arheologija neolitika in eneolitika, Uvod v materialno kulturo, Arhivistika, muzeologija in konservatorstvo, Družbene in zakonske osnove dediščine

2. stopnja: Metodološki pristopi arheoloških raziskav, Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije, Arheološke analize materialne kulture, Umetnost v prazgodovini

 

3. stopnja: Arheologija mezolitika in neolitika, Arheološke analize materialne kulture, Umetnost v prazgodovini

   
   

Raziskovalna področja

arheologija neolitika in eneolitika Balkana, študije materialne kulture, študije vizualne kulture, preventivna arheologija, metodologija arheoloških raziskav

Izbrana bibliografija

COBISS

Izvirni znanstveni članek (izbor):

    • TOMAŽ, Alenka. An eneolithic pottery hoard from Turnišče, NE Slovenia. Documenta Praehistorica, Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji, Neolitske študije, = Neolithic studies, ISSN 1408967X. [Tiskana izd.], 2018, 45, str. 108-119, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/45-9/8434, doi: 10.4312\dp.45.9. [COBISS.SI-ID 1540951492],

 

    • TOMAŽ, Alenka. Depiction of hairstyle, reflection of identitiy? : some considerations concerning neolithic depictions of hairstyles in the Anzabegovo Vršnik and Velušina - Porodin cultural milieu. Documenta Praehistorica, Poročilo o raziskovanju paleolitika, neolitika in eneolitika v Sloveniji, Neolitske študije, = Neolithic studies, ISSN 1408-967X. [Tiskana izd.], 2017, 44, str. 346-358, ilustr. https://revije.ff.uni-lj.si/DocumentaPraehistorica/article/view/44.21/7356, doi: 10.4312/dp.44.21. [COBISS.SI-ID 1540070852]

 

    • TOMAŽ, Alenka. Neolitski keramični nakit v Sloveniji. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 14085348. [Tiskana izd.], 2006, letn. 16, št. 1, str. 93-100, ilustr. [COBISS.SI-ID 1081043]

 

Znanstvene monografije (izbor):

    • TOMAŽ, Alenka (avtor, ilustrator). Turnišče, (Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije, 28). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012. 285 str., ilustr., zvd. ISBN 978961-6902-00-7. ISBN 978-961-6902-01-4. http://www.zvkds.si/sl/kulturna-dediscina-slovenije/publikacije/kategorije/4/. [COBISS.SI-ID 262611200]

 

    • TOMAŽ, Alenka. Prva dama : ob odkritju prazgodovinske ženske figurine na Slovenskem = First lady : the discovery of a prehistoric female figurine in Slovenia, (Annales Mediterranea). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Založba Annales, 2008. 79 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6328-47-0. [COBISS.SI-ID 236889856]

Izbrani projekti

SICRIS

 

- Relativna in absolutna kronologija mlajše kamene in bakrene dobe na prostoru severovzhodne Slovenije (okvir: nacionalni temeljni raziskovalni projekt; vodja: prof. Mitja Guštin; trajanje: 1.7.2011 - 30.6.2014; J6-4243 (B)),

- Stik civilizacij (okvir: nacionalni temeljni raziskovalni projekt; vodji: prof. Mitja Guštin, Boris Kavur; trajanje: 11.1.2014 - 30.06.2017; J6-6837 (B)).

- Skupnosti mrtvih, družbe živih. Pozna bronasta doba vzhodne Slovenije (okvir: nacionalni temeljni raziskovalni projekt; vodja: Blečić Kavur Martina; trajanje 1.7.2018―30.6.2021; J6-9363 (A))

- Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25) (okvir: projekti preventivne arheologije; naročnik: DARS d.d.; izvajalci: ZVKDS CPA,  Univerza na Primorskem, Er-TAC d.o.o.; vodja projekta: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.; datum izvedbe terenskih del: 23. september 2015- 28. februar 2017).