Izr. prof. dr. Anja Zorman

print

Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

e-naslov: anja.zorman@fhs.upr.si

Kabinet 32

>> ŽIVLJENJEPIS

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Slovnica italijanskega jezika 1, 2, 3,4; Didaktika italijanskega jezika.

2. stopnja: Didaktika italijanskega jezika, Vrednotenje in samovrednotenje znanja, Strategije jezikovnega posredovanja, Metodologija raziskovanja.

3. stopnja: /

Raziskovalna področja

Uporabno jezikoslovje, didaktika drugih/tujih jezikov s poudarkom na zgodnjem učenju in poučevanju jezikov, predvsem razvoju osnovne pismenosti v prvem, drugem in tujem jeziku, protistavna slovensko-italijanska analiza, medkulturnost ter sociolingvistika prostorov, kjer se srečujejo jeziki in kulture.

Izbrana bibliografija

  • ZORMAN, Anja, CERGOL, Jadranka (urednik). Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 167 str., ilustr. 
  • ZORMAN, Anja. Razvoj osnovne pismenosti kot dvoredne strategije (de)kodiranja. Ann, Ser. hist. sociol., 2004, let. 14, št. 2, str. 343-352. 
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives, ZORMAN, Anja. Linguistic and sociocultural transition in Slovenia : the Italian ethnic group, past and present. Transition studies review, ISSN 1614-4007. [Print ed.], 2004, vol. 11, nr. 3, str. 171-184, graf. prikazi. 
  • ZORMAN, Anja. Glasovno zavedanje in razvoj osnovne pismenosti v prvem, drugem/tujem jeziku. Sodob. pedagog., 2005, letn. 56, posebna izd., str. 24-45. 
  • ZUDIČ ANTONIČ, Nives, ZORMAN, Anja. Predstavitev pogledov otrok in staršev iz različnih držav na nekatere vidike učenja in poučevanja manjšinskih jezikov. Šol. polje (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], pomlad 2006, letn. 17, št. 1/2, str. 127-142. 
  • ZORMAN, Anja. Problems in reading acquisition in a second or a foreign language. V: Međunarodni znanstveni skup Dvanaesti dani Mate Demarina, Medulin, 14. i 15. travnja 2011. KADUM, Vladimir (ur.), COTIČ, Mara (ur.). Suvremene strategije učenja i poučavanja : međunarodni znanstveni skup : monografija. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, 2011, str. 131-146.

>> COBISS

Izbrani projekti

  • Eduka – Vzgajanje k različnosti / Educare alla diversità (Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013).